Zaloguj się

Związek Polskich Federalistów w Stanach Zjednoczonych (Polish Federalist Association in the United States)

Inicjatywa jego powołania powstała latem 1950 r. w Nowym Jorku, Lechoń uczestniczył we wstępnych spotkaniach organizacyjnych (zob. notatka w Dzienniku z 11 sierpnia 1950 r., dz. cyt., t. 1, s. 375), a później znalazł się w gronie członków-założycieli; w następnych latach, od 1951 r., zasiadał w Radzie Związku. W ten m.in. sposób urzeczywistniły się idee, które propagował jeszcze w czasie wojny na łamach „Tygodnika Polskiego”, drukując np. tekst będący wizją powojennego ładu w Europie zatytułowany Prestiż i federacja („Tygodnik Polski” 1943, nr 32). O rozwoju tego nurtu politycznego i rozwoju Związku zob. szerzej: S. Łukasiewicz, Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w Stanach Zjednoczonych 1940–1971, Warszawa–Lublin 2010.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

(po owym federalistycznym zebraniu)