Zaloguj się

Piłsudska Aleksandra z d. Szczerbińska

Aleksandra Piłsudska z d. Szczerbińska (1882-1963), działaczka niepodległościowa, druga żona Józefa Piłsudskiego. Grydzewski wspomina o jej książce Memoir of Madame Piłsudski, Londyn 1940 (zob. wydanie w jęz. polskim: A. Piłsudska, Wspomnienia, Londyn 1985). Na łamach „Wiadomości Polskich” (1941, nr 17, z 19 kwietnia) recenzowali ten tom Zbigniew Grabowski i Ksawery Pruszyński w dwugłosie Pamiętniki Alek-sandry Piłsudskiej. W tomie Kraj lat dziecinnych nie przedrukowano wspomnień Piłsudskiej.

Nawiązania w dokumentach: