Zaloguj się

Stephen (Szczepanowska) Mary Wanda

) (1916–1992), pochodziła z polskiej rodziny osiadłej w połowie XIX w. w Wielkiej Brytanii. W 1937 r. ukończyła na uniwersytecie w Edynburgu studia z zakresu literatury angielskiej. Z chwilą wybuchu II wojny światowej zaangażowała się w sprawy polskie; nauczyła się języka polskiego i pracowała w polskiej sekcji BBC, a w 1943 r. w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji polskiego rządu w Londynie; współpracowała ze School of Slavonic Studies na University College London. Po wojnie pracowała jako tłumaczka i współredaktorka biuletynu agencji prasowej „Continental News Service”, wydawanego przez Antoniego Dargasa. Podjęła pracę naukową w zakresie emblematyki XVII w. na University of Oxford i zainteresowała się wówczas twórczością Zbigniewa Morsztyna. W roku akademickim 1957/1958 przebywała w Polsce jako wykładowca kontraktowy literatury angielskiej na KUL, a w latach 1960–1963 jak stypendystka – zajmowała się historią polskiego arianizmu i twórczością Z. Morsztyna na tle epoki (zob. M. Stephen, Do biografii i twórczości Zbigniewa Morsztyna, „Pamiętnik Literacki” 1963 z. 4, s. 415–442). Z powodów rodzinnych nie ukończyła większej pracy na temat Morsztyna, którą zamierzała przedstawić w Oxfordzie w 1965 r. Po jej śmierci M. Stephen jej opracowania i zbiory mikrofilmów zostały przekazane Bibliotece KUL, a bogaty księgozbiór Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Zob. też J. Starnawski, Mary Wanda Stephen (Szczepanowska), w: tenże, Anglo-polonica, Łódź 1997, s. 172–173.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Miss Mary Stephen