Zaloguj się

Kuncewiczowa Maria

Maria Kuncewiczowa (1895–1989), prozaiczka (zob. biogram: WPPiBL, t. 4), od wybuchu wojny przebywająca na emigracji w Wielkiej Brytanii; od 1955 r. w Stanach Zjednoczonych. W latach 1940-1941 współpracowała z „Wiadomościami Polskimi”. W tomie Kraj lat dziecinnych opublikowała wspomnienia pt. Powrót (dz. cyt., s. 143-149).