Zaloguj się
Cytuj

"[2 lipca 1963 - I]"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: [2 lipca 1963 - I], Wierzyński Kazimierz
Data aktualizacji: 26 kwiecień, 2022
2 lipca 63.
Kochany Mietku!
Dla kompletu posyłam Ci odpis depeszy Nowaka„Wierzynski’s letter was sent and addressed to Wagner. Although I knew its contents, I could not respond to it before Wagner either answered it himself or officially forwarded it to me. This explains delay in reacting to Wierzynski’s claim.
According to the general rules which are in force across the board all quote purchased manuscripts and/or services recorded, become the sole property of Radio Free Europe Committee, Inc., the Free Europe Committee, Inc. is entitled exclusively to the use and adaptation of all such material for broadcast and publication, and also reserves the rights for rebroadcast and re-publication, as well as the right to assign broadcasting and publication rights to third parties unquote. This is a quotation from a declaration which all our free-lancers are siging at least on this side of the Atlantic. No exceptions to this rule can be made. The BBC has exactly the same regulations and selected talks and features are republished in their digest «“The Listener»” without separate consent of the author.
We do not know here if Wierzynski signed the declaration above. Pending further exchange with the author we shall refrain therefore from publishing his other programs. At the same time I have to ask you to discontinue as of today any further recording of Wierzynski’s contributions or shipping to us of tapes already recorded.
Please advise Wierzynski accordingly. Letter to Wierzynski follows and I hope the matter will be solved amicably. I can think of no other Polish author who had more consideration from FEC and from us in the past and at present.
I am sure therefore that Wierzynski’s attitude and action will come as a shock not only to us here but to his friends in FEC.
Would you please advise Wierzynski that of all contributors he was the only one who objected in this way to republishing of his text in «Na Antenie». There was only one case when another author requested an additional fee, but withdrew his claim following consultation with a lawyer”.
[Przekł.: List Wierzyńskiego został wysłany i zaadresowany do Wagnera. Choć znałem jego treść, nie mogłem się do niego ustosunkować, zanim Wagner nie odpowiedział na niego osobiście lub nie przekazał mi go oficjalnie. To tłumaczy opóźnienie w reakcji na zażalenie Wierzyńskiego. Zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w całej rozgłośni wszystkie zakupione rękopisy i/lub nagrania radiowe stają się wyłączną własnością Komitetu Radia Wolna Europa, Komitet Wolna Europa ma wyłączne prawo do wykorzystania i adaptacji wszystkich takich materiałów w celu nadawania i publikacji, jak również prawo do scedowania praw do nadawania i publikacji na osoby trzecie. To jest cytat z deklaracji, którą podpisują wszyscy nasi freelancerzy, przynajmniej po tej stronie Atlantyku. Od tej zasady nie ma żadnych wyjątków. BBC ma dokładnie taki sam regulamin i wybrane rozmowy i felietony są ponownie publikowane w ich biuletynie „The Listener” [Słuchacz] bez osobnej zgody autora. // Nie wiemy tu, czy Wierzyński podpisał powyższe oświadczenie. Do czasu dalszej wymiany zdań z autorem powstrzymamy się więc od publikowania innych jego audycji. Jednocześnie muszę prosić o zaprzestanie od dnia dzisiejszego dalszego nagrywania pogadanek Wierzyńskiego lub przesyłania nam taśmu już nagranych. // Proszę poinformować o tym Wierzyńskiego. Będzie wysłany do Wierzyńskiego list i mam nadzieję, że sprawa zostanie rozwiązana polubownie. Nie przychodzi mi na myśl żaden inny polski autor, który cieszyłby się w przeszłości i obecnie większymi względami ze strony Free Europe Committee i naszej. // Jestem więc pewien, że postawa i działanie Wierzyńskiego będzie szokiem nie tylko dla nas tutaj, ale także dla jego przyjaciół w FEC. // Czy mógłby Pan poinformować Wierzyńskiego, że pośród wszystkich autorów tylko on jeden sprzeciwił się w ten sposób ponownemu opublikowaniu jego tekstu w „Na Antenie”. Był tylko jeden przypadek, gdy inny autor zażądał dodatkowego honorarium, ale wycofał swoje roszczenie po konsultacji z prawnikiem. Kopia maszynopisowa z odręcznymi dopiskami Wierzyńskiego: „Depesza Nowaka do Wasiutyńskiego” oraz „poufne!”.
do Wasiutyńskiego, zastępcy kierownika oddziału nowojorskiego RFE. Jest to odpowiedź na moją depeszę, którą wysłałem poprzednio do Monachium i której odpis posiadasz.
Jako komentarz muszę dodać, że umowa podpisana przez wszystkich współpracowników „z tej strony Atlantyku” jest po amerykańskiej stronie nikomu nieznana. O jej istnieniu nie wiedziałem i oczywiście jej nie podpisywałem. Tak samo Wittlin, Janta i inni freelanserzy. Mam natomiast piśmienną umowę zobowiązującą mnie do broadcastówSpolszczenie ang. broadcast – audycja radiowa. i do niczego innego. Wstrzymanie dalszych moich tekstów jest ordynarną represją za to, że obstaję przy moich prawach, i próbą pozbawienia mnie środków do życia.
Zapowiedzianego listu w depeszy z 28-go ub. miesiąca do dziś nie dostałem. Może Nowak czeka, aż mnie głód zmusi do zmiany stanowiska. Ale tego się nie doczekaWbrew zapowiedziom Wierzyński odpisał Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu w raczej koncyliacyjnym tonie listem z 28 lipca 1963: „Szanowny i Drogi Panie Janie,
Nie odpisałem Panu wcześniej na list z dn. 2 bm., ponieważ prowadziłem rozmowy z p. J.E. Page’m, który radził mi poczekać z odpowiedzią na ich zakończenie i oświadczył mi, że jest Pan o tym poinformowany.
Teraz właśnie skończyło się wszystko – myślę, że także według życzeń Pana – i jeśli co zostaje do wyjaśnienia, to pewne akcenty osobiste Pana listu.
W związku z tym pragnę Panu donieść, że wysoce sobie cenię Pana życzliwą opinię o mnie i że list do p. Wagnera nie zawierał – jak mi się zdawało – żadnych ustępów, które mogłyby sprawić Panu przykrość. Ubolewam, że Pan odniósł inne wrażenie.
Łączę wyrazy poważania i serdeczny uścisk dłoni – Kazimierz Wierzyński” (kopia maszynopisu z archiwum J. Nowaka-Jeziorańskiego w Ossolineum
. Ściskam Cię serdecznie i radzę Ci, uważaj na swojego monachijskiego partnera.
Kazimierz

P.S. Dostałem w tej chwili Twój list z 29.6. Trzy czy dwa dni temu dostałem 1 egz[emplarz] Bielatowicza i 1 egz[emplarz] „Anteny” z Laurem ol[impijskim] – pocztą lotniczą. Dziękuję. Nic więcej nie dostałem. – Nowak jest pyszałkiem i kapralem, a w stosunku do mnie jeszcze piratem. Tu wszyscy go nienawidzą, ale Amerykanie go uwielbiają. O tajemnicy napisałem głupstwo. Przeciwnie – rób huczek. Ja pójdę już do ostateczności. Po 4-tym będę mówił z Amerykanami. Uściski.
K.
W „Antenie” ciekawy Ben. Dyskusje nudneankieta na temat koncepcji Johna F. Kennedy’ego i Charles’a de Gaulle’a konfrontacji Zachodu z komunizmem, zatytułowana "Dwa wielkie plany", w której wypowiedzieli się: Aleksander Bregman, Adam Ciołkosz, Marian Czarnecki, Roman Fajans, Aleksander Kawałkowski, Kajetan Morawski, Jan Nowak, Andrzej Pomian i Wojciech Wasiutyński; "Dwie orientacje polskie w pierwszej wojnie światowej. Dyskusja", w której udział wzięli Adam Ciołkosz, Tytus Komarnicki, Marian Kukiel i Paweł Zaremba..