Zaloguj się
Cytuj

"Dzienne sprawy wedle niebieskich biegow"

Źródło: tei.nplp.pl
Cytowany dokument: Dzienne sprawy wedle niebieskich biegow, Kasper Goski
Data aktualizacji: 25 styczeń, 2023
kt (A) Goski_01
Dzienne sprawy wedle
Niebieskich Biegow na rok Pański
1563 Przez Kaspra Goskiego w lekar-
stwiech Doctora pilnie opisane.
Mars panem tego Roku, sa-
turnus pomocnikiem.
Dnia 9. księżyca stycznia zaćmi sie
Miesiąc wsistek, w kończu stopnia Kozo-
rożca, ktorego Moskwa sie dobrze napa-
trzy, potim Kijowianie, Wilnowcy ledwa
nieśrzodku, A Poznanicy kończowi sie
przypatrzą.
Dnia 20. Czer-
wca zaćmi sie
słońce w sio-
dmym stopniu
m: 37. Raka.
Dnia 5. Lipca
zaćmi sie Mie-
siąc we 22. sto-
pniu tegoż
Raka.
sic nos non nobis. ktv (Av)
Tego Roku będzie Złote Cisło
6. Okręgu słonecznego 4. Po-
czet Rzymski 6. czcienie Nie-
dzielne C. Mięsopustu 8.
niedziel 2. dni.
Święta uroczyste na swych mie-
ścach znaczne najdziesz.
Nowy Miesiąc Dzieci zostawić
Pirwsza kwadra Łaźnia krom ban:
Pełny Miesiąc Lekar: przez Conf:
Ostatnia kwadra Lekar: przez piłuły.
Krwie pusz: wyb: Lekar: przez trank
Krwie puszc: dob: Strzyzenie włos:
Krwie puszc: srze: Gnoicz rolą
Łaźnia zbankami Wyrębo: drzewo Siać i szczepić
A2
Co wybierać albo sie strzedz
według Aspektow Księżyca
z Planetami.
Złączenie Saturnusa
Dnia tego nic niepoczynaj, zwłaszcza sta-
remy ludźmy, z oraczmi, drogi niepoczy-
naj, bo jest zły czas.
Szesny Saturna
Dzieni przyjemni, przyłęcz sie starym/
radcom, oraczom, ziemię kopay.
Czwartak saturna
strzeż sie starych, ziemie nie orz, nie siej/
nie szczep, buduj, upadłe podnosi.
Trzeciak Saturna
Starym sie przyłęcz, ziemye orz, siej, drze-
wo szczepi, buduj, upadłe podnosi.
Przeciwny Saturna
Nie potykay sie z staremi, nie szczep, nie siej/
sług nie jednaj, czynszow nie odbieraj.
Złączenie Jowisza A ij Szczesny
Szczesny dzień z radcamy mowić, ku du-
chownym przyjdź abo sie przyłęczyć.
Szostak Jowisza
Ku mężom sędziom, kościelnym, zakon-
nikom, prawnikom przyść, dobry czas.
Czwartak Jowisza
Dobrze iest ku sędziom y prełatom przyjść/
v sądu stać, rady i skazanie czynicz.
Trzeciak Jowisza
Od prełatow, zakonnikow, i sędziow, coż
kolwiek będziesz żądał, otrzymasz.
Przeciwny Jowisza
Dobrze jest ku slachetnym przykść, z ducho-
wnemi mowić, drogę zacząć.
Złączenie Martesa
Ku rycerzom i walecznym mężom nie przy
stępuj, zwad sie ostrzegaj.
Szostak Martesa
Wodzi huf ku boju, ku książętom przy-
jdź, konie, zbroje ku boju kupuj, ogień ku
Alchimiey zapalaj.
Czwartak Martesa Dzień A3
Dzien ten jest boiaźliwy, strzeż sie aby nić
nie sprawował z krolmi i z wielkiemi pany.
Trzeciak Martesa
Bojownikom sie przyłęcz, zwierzęta ku-
puj konie i insze bestie, ogień ku Alchimiej
zapal.
Przeciwny Martesa
Drogi nie czyń, strzeż sie towarzystwa/
przyjaźni, miłości niewiast, sług nie naj-
muj, nic prawie tego dnia niepoczynaj.
Złączenie Słońca
Krom tego co chcesz mieć tajemnie, i
owszem dnia tego nic nie poczynaj.
Szesny Słońca
Z krolmi, z ksiązęty, z mądremi sprawę
miej, jakich urzędow, albo dostoieństw od
nich żądaj.
Czwartak Słończa
Ku krolom, książętom nie przychodź, A
tego dnia we wszem sie strzeż.
Trzeciak Słończa
Ku krolom i inem panom dobrze przyjdź/ A iij a co A3v
a co od nich żądać będziesz, otrzymasz: ku
prawu przyjdź, pokoj a przymierze spra-
wuj.
Przeciwny Słońca
Krolow, książąt obliczności sie wystrze-
gaj, u sądu nie stawaj, we wszystkiem skut-
ku ten dzień opuść.
Złączenie Wenusa
Dzień szczesny ku pojęciu żony, panienkam
sie przyłęcz a z niemi rozmawiaj, a co
kolwiek chcesz od nich żądaj.
Szesny Wenusa
Rzeczam żeńskiem sie oddaj, małżenstwa
poczynaj, szaty nowe obłocz.
Czwartak Wenusa
Nowe szaty obłocz albo kraj, z panienkami
rozmawiaj, a ich łaski szukaj.
Trzeciak Wenusa
dzień powolny ku rzeczam Żeńskim, szaty
nowe obłocz, włosy przychędoż, jeśli nie
będzie Miesiąc we Lwie.
Przeciwny Wenusa Sługi A4
Sługi i służebnice najmuj, w drogę iść
dobry czas małżeństwo zaczynaj, i ku roz-
koszam wszystkiem przystawaj.
Złączenie Merkuriusa
Rachowania i Filozofijej sie ucz, ku-
puj, przedaj w drogę idź.
Szesny Merkuriusa
Tajemniejsze pisma wykładaj, liczbę
z kupiestwa działaj, młodzieniaszki ku na-
uce dawaj, wiersze składaj.
Czwartak Merkuriusa
Poczet czyń, syny ku nauce dawaj, posły
ślej kupiectwa czyń, przedaj, z pisarzmi
sie obieraj.
Trzeciak Merkuriusa
Ten dzień ku wszem rzeczam godny, pisar-
zom, rachownikom, nauczonym sie przy-
łęcz, tajemne pisma wykładaj.
Przeciwny Merkuriusa
Nauczonym sie przyłęcz, kupiectwo poczy-
naj, kupuj, przedaj, dzień posłom godny/
dzieci ku nauce dawaj, drogę zaczynaj. A iiij Styczeń A4v
Styczeń Ianuarius.
Dni, święta Bieg . Wybory, Aspekty.
Gdy sie wypełniło ośmi dni, Łukasz 2.
1 a Nowe Lato 19 23. 15.
2 b Okt: s. Szczepa. 2
Pasterze wespołek mowili, Łukasz 2.
3 C Nie: po okta: 15
4 d Okt: Młodz. 28
5 e Symeona 10
6 f Trzech Krol. 22
7 g Kleta papie: 4
8 a Erharda 16
9 b Słoń: w 27 22. 33. zacz.
Gdy już biło dwanaście lat pa. Łu. 2.
10 C Nie: wo: trz. k. 9
11 d Wsch: 15. 26. 22
12 e Połud: 19. 44. 3 Goski_05_fragm
13 f Okta: trzech k. 15
14 g Szczesnego 27
15 a Maurego 9
16 b Marcelina 22
Gody sie stały w Kanie Galilejskiej, Jan: 2. A5
ma dni xxxj.
17 C Nie: 1. po trz. 5 23. 42.
18 d Pryski pan. 18
19 e Emerencyja: 2
20 f Fabia: i Seba: 16
21 g Agnieszki pan. 1
22 a Wincentego 16
23 b Tymote: mę. 1
Gdy zstąpił pan Jezus, Mat: 8.
24 C Nie: 2. po trzy. 15 17. 0. luty.
25 d Pawła nawro. 0
26 e Chryzostoma 15
27 g Karła mę. 29
28 g Aldegundy 14
29 a Wschod: 14. 30 27
30 b Połud: 19. 14. 11 13. 41.
Podobne jest Krolestwo niebies: Mat: 20.
31 C Nie: 3. po trz. 14
Pij co słusze, miodu niechaj/
Idź do łaźniej, a krew puszczaj.