Zaloguj się

Tyszkiewicz Samuel

(1889-1954), typograf, drukarz i wydawca, w 1928 r. założył Oficynę Florencką, gdzie wydawał druki bibliofilskie, w latach 1940-1947 prowadził Oficynę Nicejską, gdzie ukazał się w 1940 roku poemat Kazimierza Wierzyńskiego Barbakan warszawski. W liście do Tyszkiewicza z 9 marca 1947 r. poeta pisał: „Mam już dwa egzemplarze Barbakanu, jeden otrzymany w 41 r., drugi teraz. Ten świeższy wyślę w tym tygodniu przez okazję do Polski. […] Winszuję Panu pięknych prac, pięknych, nieporównanych z niczym na świecie i cieszę się nimi z całego serca”. Cyt. za: Wojciech J. Podgórski, Poeci na tułaczce. W kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947, Warszawa 2002, s. 242.Szablony użycia

Samuela Tyszkiewicza
Tyszkiewicz