Zaloguj się

Waldorf Astoria Towers

Cecylia Burr (z Wasiłowskich; 1886–1964), której mężem był, nie- żyjący już w tym czasie, George Howardz Burr (broker giełdowy; w czasie I wojny światowej pełnił funkcję komisarza Amerykańskie- go Czerwonego Krzyża w Paryżu; oficer francuskiej Legii Honoro- wej). Działała w środowisku polonijnym (m.in. była przewodniczącą powstałego w 1944 r. Stowarzyszenia Matek Żołnierzy, od 1949 r. pre- zeską Biura Polskiej Opieki Społecznej); miała ambicję odgrywania też pewnej roli politycznej (m.in. wydała śniadanie dla gen. Andersa z okazji jego wizyty w USA w 1950 r., organizowała w swoim domu spotkania, na których zbierali się Amerykanie oraz emigracja pol- ska i rosyjska). Przez wiele lat mecenasowała Lechoniowi, serdecznie z nim zaprzyjaźniona; w 1948 r. przewodniczyła Komitetowi Organi- zacyjnemu jubileuszu poety.

Nawiązania w dokumentach:


Szablony użycia

Waldorf Astoria Towers