Zaloguj się

Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP)

Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia (KNAPP) – organizacja Polaków w Stanach Zjednoczonych działająca w latach 1942–1959; Komitet powstał w 1942 r. z inicjatywy piłsudczyków, Wacława Jędrzejewicza, Ignacego Matuszewskiego, Henryka Floyar-Rajchmana i Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, którzy po klęsce Francji zdecydowali się wyjechać z Europy do Stanów Zjednoczonych, upatrując w nich głównego sojusznika sprawy polskiej i organizatora powojennego ładu w Europie. Środowisko KNAPP oskarżało rząd RP na uchodźstwie – reprezentowany przez premierów Władysława Sikorskiego i Stanisława Mikołajczyka – o politykę ugodową w stosunku do ZSRR i naiwność wobec polityki aliantów zachodnich; celem KNAPP była obrona interesów polskich, zwłaszcza idei niepodległości i integralności terytorialnej Rzeczypospolitej. KNAPP wydawał „Biuletyn”, z którym w różnej formie współpracował Lechoń (redagując teksty innych autorów bądź pisząc własne, publikowane anonimowo). Zob. szerzej: W. Jędrzejewicz, Polonia amerykańska w polityce polskiej. Historia Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia, New York 1954; wyd. krajowe ze wstępem i w oprac. S. Cenckiewicza, Łomianki 2006.Szablony użycia

KNAPP
KNAPP-ie
Komitecie N.[arodowym] Amer.[ykanów] Poch.[odzenia] Pol.[skiego]
KNAPP’a
„Od Apelu (KNAPP-a) do Kongresu”