Zaloguj się

Mickiewicz (szkic Jana Lechonia)

Szkic pisany przez Lechonia mniej więcej od początku czerwca 1955 r. w ramach obchodzonego w Ameryce stulecia śmierci romantycznego wieszcza. Projekt napisania i wydania „studium biograficznego o Mickiewiczu” powstał w National Committee for Free Europe jako odpowiedź na rocznicowe działania UNESCO i ambasady PRL, a jego wykonanie powierzono Lechoniowi; broszura miała być wydana po angielsku, francusku i po polsku i adresowana była przede wszystkim do zagranicznego odbiorcy. W wersji angielskiej weszła ostatecznie jako wstęp do tomu Mickiewicza Selected Poems (New York 1956); po polsku ukazała się w 1955 r. w Paryżu pod patronatem Muzeum A. Mickiewicza. Szczegółowo o różnorodnym udziale Lechonia w obchodach Mickiewiczowskich zob. B. Dorosz, „W aurze Mickiewicza” – w stulecie śmierci wieszcza, w: taż, Nowojorski pasjans, dz. cyt., s. 275–306.Szablony użycia

książki o Mickiewiczu
gwałtownego nerwowego i intelektualnego wysiłku