Zaloguj się

Legion Młodych Polek

Legion Młodych Polek, organizacja powstała z inicjatywy Helen Lenard Piekło we wrześniu 1939 r. w Chicago. Jej celem było niesienie pomocy Polakom w kraju i na emigracji, podtrzymywanie polskich tradycji narodowych na wychodźstwie, działalność charytatywna. W latach pięćdziesiątych Legion Młodych Polek wspierał wydanie kilku numerów „Kultury” paryskiej. Zob. Józef Białasiewicz, Młode Polki z Chicago, „Kultura” 1950, nr 11.