Zaloguj się

Najdawniejsze zabytki języka polskiego

opracował Witold Taszycki, Kraków 1927.


Szablony użycia

„Zabytki języka polsk[iego] z XIV w[ieku]”