1. /
  2. Byty
  3. /
  4. Thompson Dorothy, primo voto Bard secundo voto Lewis tertio voto Kopf